Là Blogger tại AffiZon. Bạn có thể tìm thấy anh ấy trên Twitter @thinkwithphat, Google+ hoặc Quora

Một số bài viết của Phat