MARS lập trình MIPS Sắp xếp tăng dần, số nguyên tố, chính phương, nhập xuất mảng,…Code trên các nhìn và code lại nha vì vấn đề tư duy sáng tạo trong giáo dục nên các tự code lại cho hiểu. Mình sẽ ko up code

MARS lập trình mips Sắp xếp tăng dần, số nguyên tố, chính phương, nhập xuất mảng,

nhapMang:.asciiz “tttNhap Mang:”
tb1: .asciiz “nNhap so phan tu mang: ”
am: .asciiz “a[”
ad: .asciiz “]: ”
tb2: .asciiz “nMang da nhap la: ”
tb3: .asciiz “nLiet ke cac so nguyen to: ”
tb4: .asciiz “nLiet ke cac so hoan thien: ”
tb5: .asciiz “nDem so luong so chinh phuong: ”
tb6: .asciiz “nTinh tong cac so doi xung: ”
tb7: .asciiz “nTim gia tri lon nhat: ”
tb8: .asciiz “nSap xep mang tang dan: ”
menu: .asciiz “ntt=======Menu==========ntt1. Nhap Mang ntt2. Xuat Mang ntt3. Liet ke cac so nguyen to ntt4. liet ke cac so hoan thien ntt5. Dem so luong so chinh phuong ntt6. Tinh tong cac so doi xung ntt7. Tim gia tri lon nhat ntt8. Sap xep mang tang dan ntt9. Thoat ntt==========================n”
luachon: .asciiz “nNhap vao lua chon: ”
thongbao: .asciiz “nLua chon sai !!!! VUI LONG NHAP LAI!!! ”

Từ khóa liên quan: video, sharing, camera phone, video phone, free, upload

source: https://blog.affizon.com

Xem thêm các bài viết Lập Trình: https://blog.affizon.com/category/review/lap-trinh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply